Allah ve Resulüne ihanet etmeyin ne demektir?

Dünya Contributor
Allah ve resulü
Ali Burhan-Unsplash

İslam’a göre tek hüküm sahibi Allah’tır. Kayıtsız şartsız yalnızca O’na itaat edilmelidir. Peki, ayette geçen Allah ve Resulüne ihanet etmeyin ayeti bize tam olarak ne anlatır? Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Ey Müminler; Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Yoksa üstlendiğiniz emanetlere bile bile ihanet etmiş olursunuz.”(Enfal, 27. Ayet)

Yüce Allah’a verdiğimiz ahde aykırı olan bütün bağlılık ve ahitler geçersizdir. Bu dünyadaki her şey insana emanet olarak verilmiştir. İnsana koruması, kullanması için verilen her şey emanettir. Çevre, aile, toplum, himayemizdeki mal, mülk ve vazifeler hepsi birer emanettir. Kur’an, sünnet, din, akıl, bilgi, mevki, eş ve çocuklarımız emanettir.

Bütün bunları emanetin gerçek sahibi bize ne için vermişse o yönde kullanmak zorundayız. Allah’ın bahşettiği emanetler üzerinde O’nun rızası dışında bir tasarrufta bulunursak Allah’a ihanet etmiş oluruz. Allah’a verdiğimiz sözü tutmamış, Resulüne olan bağlılığımızı ihlal etmiş oluruz. Müslümanların kendisine verilen yükümlülükleri unutması, dışına çıkması Rabbine ve peygamberine ihanettir.

Kuran’da Allah ve Resulüne ihanet etmeyin ifadesiyle ne anlatılır?

Emanet ve vefa ifadelerinin zıt anlamında olan hıyanet ya da ihanet kelimesi, noksan yapmak kökünden türemiş; emanete riayet etmemek, ahde vefa göstermemek, hak yemek, görevleri hakkıyla yerine getirmemek gibi geniş anlamlarda kullanılmaktadır.

Enfal Suresi’nin 27. Ayetindeki ‘Allah’a, resulüne ve emanetlere ihanet etmeyin’ ifadesinde Müminler üç şeyden men edilmiştir. Bunlardan ilki Allah’a hainlik etmektir. En temel anlamıyla bu; Allah’a iman etmemek, O’na ortak koşmak, münafıklık etmek, O’nun emir ve yasaklarına uymamak, emanet olarak verdiği nimet ve imkanları O’nun rızası dışında kullanmaktır.

Rabbimizin farz kıldığı görevleri terk etmek, haram söz söylemek, haram amellerde bulunmak, haram yemek ve İslam’ın ilke ve kuralları dışında hayat sürmek, kulluk görevlerini yerine getirmemektir. İman eden insan, Allah’a itaat etmeye söz vermiştir. Verdiği söze uymayan, Allah’a karşı kulluk görevlerini yapmayan insan O’nun hakkını çiğneyerek O’na hainlik etmiş olurlar.

Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur mu?

Müminlerin men edildiği bir başka şey de Peygambere ihanet etmektir. Allah’ın insanlara gönderdiği Resulünün peygamberliğini ve tebliğ ettiği Kuran’ı kabul etmemek, ona ve Allah’a itaat etmemektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e itaat etmemekle Allah’a itaat etmemekle aynı ölçüde büyük bir vebaldir.

Esasen Nisa Suresi 80. Ayetinde buyurulduğu üzere; Hz. Muhammed’e ihanet eden Allah’a ihanet etmiş, Resule itaat eden Allah’a itaat etmiş olmaktadır. Kuran’da Allah’a ihanet ile peygambere ihanetin aynı değerde olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Hz. Muhammed (sav), ilk İslam toplumunun lideri ve İslam devletinin başkanıydı. Bu nedenle Hz. Muhammed’i layıkıyla desteklemeyen, devlete karşı düşmanla iş birliği yapan, kendi menfaatini İslam toplumunun menfaatine tercih eden ona ihanet etmiş sayıldılar.

Günümüzde de aynı şekilde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim ve sünnettin ilkelerine uymayanlar, Allah Resulünü örnek, rehber ve önder edinmeyenler, nefislerine ve şeytana uyanlar, İslam’ın yasakladığı ilkeleri benimseyip bu doğrultuda bir hayatı sürdürenler de Allah’a, Peygambere ihanet etmiş olurlar.

Emanete riayeti olmayanın imanı yoktur!

“Şüphesiz Allah hainleri sevmez” (Enfal, 58. Ayet)

Kuran’da inananların men edildiği bir diğer önemli şey de emanetlere ihanet edilmemesidir. Emanet, Allah tarafından ihsan edilenler olduğu gibi, insanlar ya da toplum tarafından bizlere tevdi edilen her hangi maddi bir şey olacağı gibi bir söz, bir sır, iş veya bir görev de olabilir.

Maddi ya da manevi olarak birinin uhdesi ve sorumluluğuna bırakılan her şey emanettir. Allah ve peygamberine hainlik eden, mala, cana, ırza ve namusa hıyanet etmekten de çekinmez; eşlerine, çocuklarına, anne-babasına, hakka, hukuka, vatana, milli ve manevi görevlere hiç çekinmeden hainlik edebilirler.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.