Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı: ALLY For Future

Dünya Contributor
computer_christina_wocintechchat.com_unsplash.com
ALLY For Future programı sayesinde genç Müslüman'ları daha çok yönetim kadrolarında görebileceğiz. Fotoğraf: [email protected]

Günümüzde Genç Müslüman kadınlar için toplumsal, ekonomik ve siyasi hayata etkin katılımı artık demokratik haklar ve sosyal adaletin bir gereği. Bu gereğin yansıması olarak kadınların fırsat eşitliğine dayalı eğitim olanaklarına ulaşması, ekonomik anlamda güçlenmeleri, devlet mekanizmalarında yer almaları hem onların toplumsal statüsünün yükselmesine hem de ailenin ve toplumunun her anlamda kalkınmasına katkı sağlar.

Küreselleşen dünyada ülkelerin gelişmesinde kadınların ve kadınlara sağlanan olanakların büyük bir yeri var. Kadınların iş hayatında ve yönetimde sahip olduğu haklar ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi. Kadınların iş gücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak hem teorik hem de politik nedenlerden dolayı önemli bir husus olarak kabul edilmekte.

Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı

İlk kez 2017’de başkanlığını Esra Albayrak’ın yürüttüğü İİT Kadın Danışma Konseyi katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde hayata geçti. Kadınların İslam tarihi boyunca kazandığı başarıların gün yüzüne çıkarılmasını önemseyen program, genç Müslüman kadınların donanım sahibi olmalarında onlara destek olmayı hedefliyor. Genç Müslüman kadınların bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda topluma liderlik etmesi programın öncelikleri arasında.

Program içeriğinde bilim, sanat ve kültür alanında Müslüman genç kadınların söz sahibi olmasının haritası çıkarılıyor. Geçtiğimiz yıl, 37 ülkeden 50 genç kadın lider adayı programa katıldı. Katılımcıların bir dayanışma ağı oluşturarak genişlemeleri hedefleniyor.

Programda katılımcılara yerel ve küresel sorunları sistematik bir şekilde belirleyerek, gelecekteki adımları toplu olarak planlama konusunda aktif katılım fırsatı sunuldu. Katılımcıların mentorlarla eşleştirildiği, gelecek planlarını tartışabildikleri ve daha uzun süreli bir iletişim programı belirlendi.

Bu program 18 ile 30 yaş arası Müslüman genç kadınları kapsıyor. Proje uluslararası arenada Türkiye’nin tanıtılması adına da büyük önem taşıyor.

Geçmişten günümüze liderliğin, erkek egemen bir rol olduğu algısı yaygın. Ancak günümüzde güçlü toplumların kadınların da yönetimde ve söz sahibi olması ile gerçekleşebileceği tüm dünyada kabul edildi. Son 30 yılda İslam dünyasında Müslüman kadın liderlerin hareketliliği özellikle Orta Doğu, Batı ve Güney Afrika, Güney, Güney Doğu ve Doğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da artmaya ve yaygınlaşmaya başladı.

Liderlikle ilgili son yıllarda ortaya atılan fikirlerin genel adlandırması olan alternatif yaklaşımlar içerisinde de İslam’ın liderliğe bakışı arasında paralellikler bulunuyor.

İslam siyaset geleneğine göre alternatif yaklaşımlara verilebilecek ilk örneği hizmetkar liderlik anlayışı. Kadın liderler yapıları gereği hizmetkar liderlik anlayışına uygundurlar. Kadınların hatalardan daha az olumsuz etkilendikleri ve hata yapmanın kapasite üzerinde bir etkisinin olmadığı ve hataların düzeltilebileceği yönünde bir algıya sahip oldukları da bilinmekte.

Daha çok kadın lider için ne yapmalı?

Kadın liderler, birey, grup ve örgüt performansını daha iyi tahmin ediyorlar. Liderlik özellikleri açısından kadın ve erkek arasındaki fark az olmasına rağmen, araştırmalar kadın liderlerin erkek liderlere göre etkililiği artırıcı ilişkiler kurduklarını ve erkek liderlerin ise daha negatif ya da yansız ilişkilerle etkililiği sağlamaya çalıştıklarını gösteriyor.

Esasen kadınların lider olduklarında diğerlerinin refahına katkıda bulunma, yardımseverlik, nezaket, kibarlık, empati kurma becerilerini rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Kadınlar, kişiler arası ilişkilerde duyarlılar, birini yönlendirmekten çok onun fikirlerini dikkate alıyorlar.  Desteklemek, ilişkiye dayalı ve kişiler arası sorunları çözmede daha başarılılar.

Tüm bu pozitif değerler ile birlikte doğru vizyonla imkan sahibi olacak olan genç Müslüman kadınları yönetim kadrolarında daha çok göreceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor. ALLY For Future ve benzeri programların artarak toplumlara fayda sağlamasını umuyoruz.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.