Fücur sahibi olmak nedir?

İslam Contributor
fücur sahibi olmak
Eldar Nurkovic-Dreamstime.com

Allah yolundan uzak kalarak, iyi işlerle uğraşmayarak fücur sahibi olmak mümkündür. Genellikle yakın anlamlar taşıyan fitne ve fesat kelimeleriyle birlikte kullanılır. Fücur, Allah’ın sevdiği özellikler arasında yer almadığı için insanların uzak durması gereken durumlardan biridir.

Fitne kelimesiyle birlikte kullanılan fücur ne demek?

Sözlükte ilk anlamı zapt edilemeyen olan fücur kelimesi, tutulamayan ve fışkıran anlamlarına da sahiptir. İslamiyet’te sahip olduğu terim anlamıyla kullanılır. Bu anlam, ahlak seviyesi düşük olan durumlar için kullanılır. Ayrıca taşkınlık yapan kimseler fücur kelimesini taşır.

Kökeni facir kelimesinden gelen fücur, genellikle fitne kelimesiyle birlikte kullanılır. İyi niyetli olmayan, ahlaksız davranışlarda bulunan kimseleri ifade eder. Kuran ve Allah’tan uzak kalarak dünya yaşamına yenik düşüldüğünü gösterir.

Şehvetine yenik düşen insanlarını tabir etmek için fücur sahibi olmak kalıbı kullanılır. İnsanın nefsine yenik düşmesi, fücura yenik düşmesi ve ahlaktan uzaklaşmasıdır. Allah’ın emirlerinden uzaklaşarak bir yaşam sürülmesine vesile olduğu için fücur sahibi olan kimselerin ahiret hayatları güzel geçmez.

Takva ve fücur arasında nasıl bir ilişki bulunur?

Birbirine zıt anlamlara sahip olan takva ve fücur kelimeleri genellikle birlikte kullanılır. Fücur imanın güçsüz olmasını ifade ederken takva imanın büyüklüğünü ifade eder. Genellikle bir kimsenin alışkanlıkları ve davranışları incelenerek hangi grupta bulunduğu anlaşılabilir.

İman edenler ve etmeyenler arasında bulunan farklılıklar ahiret hayatının nasıl geçeceğini gösterir. Allah, iki dünyada da insanları imanlarına göre ayırarak farklı mucizeler, mükafatlar ve belalar verir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle buyrulur:

“Yoksa iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?” (Sad, 38/28)

Ayette de anlaşıldığı gibi insanları birbirinden ayıran, Allah’ın farklı davranmasına neden olan en büyük etken imandır. Bu nedenle fücur veya takva sahibi olan insanların yaşamları farklı olur.

Takva sahibi olan kimseler sahip olduğu ahlaki değerlerle öne çıkar. Bu kişiler toplumda sevilir, saygı duyulur, sözlerine güvenilir. Ancak fücurun özelliklerine sahip olan kimseler yeterince sevilmez, dışlanır veya kötü anılır. Allah’ın her iki grupta bulunan insanlara edeceği merhamet ve yardım da farklı olur. Kuran emirlerine göre bir adalet sağlanarak takva sahiplerine mükafatlar verilir.

İslamiyet’in fücur sahibi olmak konusundaki bakışı nasıldır?

Ahlak, insanın iyi bir mümin olmak için sahip olması gereken özellikleri ifade eder. Bu durumun en güzel örneği de Hz. Muhammed’dir. Tüm müminlerin örnek aldığı Hz. Muhammed, davranışlarının tamamında Allah rızasını gözetirdi. Ahlakın en güzel örneği olduğu için yaşamı boyunca insanlar arasında özel bir yeri bulunurdu.

Fücur, ahlaka ters düşen ve insanların imanlarına zarar veren bir durumdur. Bu nedenle insanlara ahlaklı olmaları ve fücurdan uzak durmaları öğütlenir. İnsanın günah işlemesine vesile olan, nefsini güçsüzleştiren, Allah’ın hoşuna gitmeyen işlerle uğraşılmasını sağlar. Ancak salih kullar arasına girilebilmesi için gereken özellikler arasında fücur yer almaz.

Kısaca, takvasını güçlü tutan kimseler fücura bulaşmadan yaşamlarını sürdürür. Ölümden sonraki yaşamda kendilerini farklı güzellikler, mucizeler ve mükafatlar bekler. Fücura yenik düşen kimselerinse dünya hayatları gibi ahiret hayatları da kötü geçer. Allah’ı anmak, ibadet etmek, Hz. Muhammed’i örnek almak gibi davranışlar fücuru engelleyerek insanları doğru yola çeker. Bu sayede ahlaki değerleri kazanmak ve yaşamak mümkün hale gelir.

YAZI: İPEK ATACAN