Hz Süleyman’ın Hayatı ve Göstermiş Olduğu Mucizeleri

Tarih Contributor
dreamstime_s_70069791
Fotoğraf: ID 70069791 © Liliia Epifanova | Dreamstime.com

Hz Süleyman’ın hayatı nasıldır? Kimdir? “Dünya Sultan Süleyman’a bile kalmamış” sözü ile tanınan Hz. Süleyman (Hazreti Süleyman Peygamber), Hz. Davud’un oğlu, büyük bir hükümdar ve aynı zamanda da Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamberdir. Allah (c.c) tıpkı babası gibi, Hz. Süleyman için hikmet ve ilim bahşetmiş ve nübüvvet mührünü vermiştir. Hz. Süleyman, babasının vefatından sonra hükümdar olur, bu dönemde kendisi, 12 yaşlarındadır. Yani, Hz. Süleyman peygamber hükümdarlığı nübüvvet almasından öncesine denk gelir. Gazze şehrinde doğan Hz. Süleyman, Yemen şehrinde Sebe Melikesi olarak tanınan Belkıs ile evlenir. Kendisi, Mescid-i Aksa’yı yedi senede inşa ettirir ve Kudüs’te vefat eder.

Hz. Süleyman’ın hayatı…

Kur’an-ı Kerim içerisinde nasıl anlatılır? Kur’an’da anlatıldığı üzere Hz. Süleyman’a Allah tarafından türlü nimetler ve mucizeler verilir. Bu bağlamda Kur’an’da yer alan bazı ayeti kerimeler aşağıdaki gibidir.

“Biz Davud’a Süleyman’ı armağan ettik. O ne iyi kuldu! Yönü hep Allah’a dönüktü.” (Sad Suresi, 30. Ayet)

“Süleyman Davud’un yerine geçti. Dedi ki: Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi.” (Neml Suresi 16. Ayet)

“Süleyman’ın emrine de onun istediğine göre, içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik.” (Enbiya Suresi, 81. Ayet)

Hz. Süleyman’ın mucizeleri nelerdir? Kur’an-ı Kerim içerisinde apaçık anlatıldığı üzere, Hz. Süleyman kendisine türlü mucizeler verilmiş bir peygamberdir. Bu bağlamda onun; kuşların dilini ve tesbihatını bildiği, rüzgarın emri altında olduğu ve hatta bir kısım cinlerin de kendisinin emrinde olduğu bilinir. Kur’an-ı Kerimde bu durumla alakalı şöyle buyrulur: “…Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona yakıcı ateşin azabını tattırdık.” (Sebe Suresi, 12. Ayet)

Nasıl imtihan edildi?

Sad Suresi’nin 34 ve 35. ayetlerinde anlatıldığı üzere Allahü Teala, bir vakit Hz. Süleyman’ın tüm kudretini alır. Bunun üzerine Hz. Süleyman, O’ndan bağışlanmak üzere af diler ve hükümdarlığını güçlendirmesini ister. Burada kendisinin Allah’tan istediği kudret, kibir ve gurur için değildir. Zamanın diğer yöneticilerinin zalimliğine karşı durmak ve onları yenmek içindir.

Peygamber Efendimiz Hz. Süleyman’ın sezgisel gücünü nasıl anlatır? Hz. Süleyman, göstermiş olduğu mucizelerin yanı sıra oldukça zeki ve sezgileri de güçlü bir kimseydi. Peygamber Efendimiz, onun bu özelliklerini ümmetine kısa bir kıssa ile anlatır.

Zamanın birinde iki kadın çocukları ile birlikte yolda giderken bir kurt gelir ve büyük olan kadının oğlunu alıp götürür. Bu olay üzerine kadın, diğerine kurdun onun çocuğunu aldığını söyler. Ancak küçük kadın bu olayı kabul etmez, sonuç olarak da hüküm verilmesi için Hz. Davud’a başvurulur. Hz. Davud, çocuğun büyük kadına ait olduğuna dair hüküm verir. Kadınlar buradan çıkıp, Hz. Süleyman’ın huzuruna giderler ve hükmü açıklarlar. Hz. Süleyman bir bıçak ister ve “Çocuğu (bu) iki kadın arasında paylaştırayım.” der. Kadınlardan küçük olan hemen olaya dahil olur ve “Aman yapma! Allah sana rahmet etsin, çocuk bu kadınındır.” der. Bu küçük konuşma üzerine Hz. Süleyman, erkek çocuğun küçük kadına ait olduğu hükmüne varır. (Buhari)

Kadının anne şefkatiyle yavrusunu koruduğuna ve ölmemesi için bir başka kadına verdiğine şahit olunur.  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından anlatılan kıssadan da Hz. Süleyman için iç güdülerinin ve zeka seviyesinin ne denli yüksek olduğu sonucuna varılır.