Görüş

Kolaylıklar Dini İslam ile Huzurlu Hayatımız

Contributor

Kolaylıklar dini İslam! İslam’da zorluk ve kolaylık meselesi; inanç ve amel olmak üzere iki kısımdır.

“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu, azgınlığı reddederek Allah’a inanırsa kopması mümkün olmayan, sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” (Bakara, 256. Ayet)

Kolaylıklar dini olduğunu bu ayetten de anlamak mümkün. Din, İslam’da inanç ve bu inanç esasları üzerine bina edilen hayat nizamıdır.

İnsanların inanması konusunda, insan iradesine en büyük saygı örneği olarak tam bir özgürlük tanınmış, her türlü zorbalık ve baskı reddedilmiştir. Ancak hak ile batılın birbirinden ne kadar farklı olduğu tebliğ edilip insanların İslam’a girmeleri teşvik edilmiştir. Bu da, yüce Allah’ın rahmetinin bir ifadesidir. Zira dini kabul etmenin ebedi mükafata; reddetmenin ise ebedi azaba müstahak olduğu bildirilmiş, insanların azaba değil, mükafata talip olup ve hak yola tabi olmaları istenmiştir. İnanç, bir ikna meselesidir. Bu vesile ile İslam’da insanları imana zorlamak yasaktır. İslam nizamı ise insanlığın hayatı için en salim ve zor olmayan nizamdır; insanın hayatta karşılaşmış olduğu zorluklara dahi kolaylıklar getirmiş her sıkıntıdan kurtuluşun çaresini göstermiştir.

Kolaylıklar dini denmesinin nedeni nedir?

Ameli olarak da İslam kolaylık dinidir, insanları zorluğa, sıkıntıya ve darlığa götüren bir din değildir. Bununla beraber İslam, insanlara takatinin yüklenemeyeceği teklifleri yüklemez. İnsanın imtihanı kapasitesinin üzerinde değildir. Bilakis insanın darlığa ve zorluğa girdiği zamanlarda kolaylıklar getirir. Bu zorluklar ister hayatın doğal seyrinde meydana gelsin, ister başkalarının zorlaması sonucunda olsun İslam hal çaresinin yollarını gösterip çıkmazlardan çıkar yol göstermiştir.

İslam’ın insanlara ibadetleri emretmek ve haramlardan menetmek için koymuş olduğu kurallar, insanlara hayatı zorlaştırmak için değil, bilakis hayatı kötülüklerden arındırmak, yaşanır hale getirmek ve insanlığı hem dünyada hem de ahirette saadete ve selamete erdirmek içindir. Ancak bu gerçekliği, iman sahibi salim akıl sahipleri idrak edebilirler. Allah’ın dinde muradının insanlık için kolaylık olduğu Kur’an-ı Kerim’de: “Allah size kolaylık diler, güçlük (zorluk) dilemez” (Bakara,185. Ayet) bildirilmektedir.

Bu dünya geçici…

Dünya hayatı insanlar için sadece mükafat yeri değildir. İmtihan hayatı olduğu için inişli çıkışlı bir yol olmakla beraber karşılaşılan bir takım zorlukların bulunması da doğaldır. Ayrıca çeşitli inanç, amel ve imkanlara sahip olan insanların bir kısmının da diğer bir kısmı için zorluklar meydana getirmesi söz konusudur. Bütün bunların karşısında İslam, insanlığa hep kolaylıklar tanımıştır; insanın karşılaştığı zorluklarda da hep kolaylıklar getirmiştir. Allah kullarına kolaylık dilediği için kolaylık yollarını da göstermiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Dinde size zorluk kılmadı” (Hac Suresi, 78. Ayet) diye buyrulmaktadır. Bu ve benzeri ayetlerde, Allah’ın insanın üstünde olan bir yükü yüklemediği, takatine uygun emirlerle mükellef kıldığı ve insanın zorlandığı ihtiyaç ve mazeretine göre ruhsatlar verdiği açıkça ifade olunmaktadır.

Öyle ki İslam, inanan kalplere azimle engelleri kolayca aşmayı aşılar. Dinde var olan sadelik, hoşgörü ve kolaylık eşliğinde hayatın ve dinin bütün faaliyetleri suyun akışı gibi rahatlıkla ifa olunur. İslam, yardımlaşma, kolaylık ve adaleti emreden; fertlerin birbirine karşı tutumundan aile, toplum, devlet işleyişine kadar bütün aleme huzur ve mutluluk getiren ilahi bir nizamdır.

Yüce Allah emrettiği şekilde yaşarlarsa insanlara darlıktan sonra genişlik, zorluktan sonra kolaylık ihsan edeceğini bildirmektedir. “Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah. 5, 6. Ayet) diye buyrulmaktadır. Allah’a yakinen iman eden her Mümin yine yakinen bilir ki gerçekten her zorluğa eşlik eden bir kolaylık vardır. Yeter ki insanlar bütün meselelerini O’nun rızası doğrultusunda halletmeye çalışsın. Çünkü hayat veren de, alan da O’dur. O her şeyin; darlığın, genişliğin, zorluğun ve kolaylığın yaratıcısıdır.