İslam’da Yorum Farklılıklarının Sebepleri Nelerdir?

İslam Contributor

İslam’da yorum farklılarının sebepleri nelerden kaynaklanır? Bazı olaylar karşısında farklı yorumlar bulunur. Yapılan yorumlar Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete göre yanlış değildir. Bu sebeple birden fazla doğru yorum vardır. İnsanlar, kendilerine ve mezheplerine en uygun gelen yorumlara göre yaşayarak ibadetlerini yerine getirirler.

İslam literatüründe karşılaşılan yorum farklılıkları nelerdir?

Yorum farklılıkları birden fazla alanda bulunur. İnanç, fıkıh ve tasavvufi olmak üzere üç alanda karşılaşılır. İnançla ilgili olan yorum farklılıkları Maturudilik, Aşarilik ve Mutezile olarak üçe ayrılır. Fıhki oluşumlar kendi arasında Hanifilik, Şafilik, Hambelilik, Malikilik ve Caferilik olarak beşe ayrılır. Tasavvufi yorumlar ise Yesevilik, Mevlevilik, Kadirilik, Nakşibendilik ve Alevi-Bektaşilik olarak beşe ayrılır.

İslam’da yer alan yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir?

İslam’da yorum farklılıkları için çeşitli sebepler bulunur. Bu sebepler insanların yaşamlarının farklı olmasından kaynaklanır. İnsanın yapısı ilk temel sebeptir. Her insanın aklı ve iradesiyle beraber oluşan farklı özellikleri vardır. Din anlayışının yorumlanması da bu sebeple değişiklik gösterir. Aynı olay veya durum üzerine yapılan her yorum, insanlar birbirinden farklı olduğu için farklıdır.

Alınan dini eğitim yorum farklılıkları için ikinci sebeptir. Hiç dini eğitimi olmayan bir insan ile bir İslam bilgininin yaptığı yorumlar aynı olamaz. Biri alanında uzmanken diğeri yalnızca kişisel görüşler ile yorumlarda bulunur. İslam alimleri arasında yapılan yorumlar da bir değildir.

Yaşanan coğrafya ve siyaset, İslam için farklı yorumlar oluşturur. İçinde bulunan coğrafya, dinin yorumlanmasında değişiklikler yaratır. Farklı iki ülkedeki insanlar durumlar karşısında aynı yorumu yapmazlar. Siyasi olaylar sebebiyle de yorumlar değişiklik gösterebilir.

Dinimizde yorum farklılıklarının sebepleri…

Dil ve kültür, diğer konuda olduğu gibi İslam’da da çeşitli farklılıklar yaratır. Yorum yapan alimler kendi dil ve kültürlerine göre yorum yapabilirler. Başka bir dil ve kültür için yapılan yorumlarda hata payları bulunabilir.

Millet ve toplum yapısı, İslami yorumları değiştiren etkenlerden biridir. Yorum yapan kimselerin farklı milletlerden ve toplumlardan çıkmış olması, düşüncelerini ve yorumlarını etkileyebilir.

Gelişmişlik düzeyi, bir toplumun düşüncelerini komple değiştirebildiği gibi, yapılan yorumların daha iyi anlaşılmasını da sağlar. Gelişmiş ülkelerdeki anlayış biçimi ile gelişmemiş ülkelerdeki arasında farklar bulunur. Gelişmemiş ülkeler kendi koyduğu kurallar içinde yaşarken, diğer ülkeler farklı durumları anlayışla karşılar.

İslam’da oluşan yorum farklılıklarının toplum için yararları nelerdir? İslam’ın farklı sebeplerden oluşan yorum farklılıkları toplumları doğrudan etkiler. İslam yorumları yalnızca birer görüş belirtmez, aynı zamanda yaşayış biçimidir.

Yorum farklılıkları insanların dini yaşamına kolaylık sağlar. Her Müslüman kendi hayatını kolaylaştıran yorumu kendisine esas alır. Böylece yapılan davranışlarda zorlanmadan hareket ederler. Müslümanlar kendilerini baskı altında gibi hissetmezler.

İslam medeniyet ve kültürünü geliştirmiştir. Farklı yorumlar, değişik kültürler oluşturmuştur. Bu oluşumlar sayesinde İslam düşünüldüğünde toplumlar birbirinin aynısı olmaz. Farklı yaşamlar ve farklı kültürler görüşür.

Fikir zenginliği oluşmuştur. Bu fikir zenginlikleri toplumun gelişiminde rol oynar. Farklı bilim dallarında uzmanlık yapmak için insanlara fırsat verir. Yaşanan durumlar karşısında farklı çözüm yolları üretilir. İslam hayatını yaşamak kolaylaşır.

İbadetleri yerine getirirken kolaylık sağlamıştır. İnsan, nefsi ve şeytan ile mücadele ederken diğer yandan da dini vazifelerini yerine getirir. Farklı din anlayışları sayesinde kendini daha rahat hisseden Müslümanlar, dini görevlerini yerine getirirken zorlanmazlar.

Yorum farklılıkları insanların dini hayatı kadar dünya hayatını da değiştirir. İnsanlara zorluk yerine kolaylık sağlar. İslam’ın yorumları, insanlara kolaylık sağlamak için vardır. Bu dini yorumlar Kur’an’a ve sünnetlere uygundur. İslam’ın özü her zaman birdir, değiştirilemez.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.