Görüş

Tarih Kur’an için Önemli

Contributor

Tarih Kur’an için önemli. Kur’an-ı Kerim, İslamiyet’in temel unsurudur ve ayetlerin tefsir yorumlaması yapılırken tarih ilmi çok önemli. Tarih, insan toplumlarının geçmişten bugüne taşıdıkları olay ve tecrübeler bütünüdür.

Tarihi veriler nesnel bir biçimde öne sürülür ve bu veriler arasında sebep sonuç ilişkisine bakılır. Bu bağlamda, İslamiyet tarihinde Kuranı Kerim ayetlerini anlamak için farklı çalışmalar yapılmıştır. Ayetleri yorumlama sırasında da tarihi olaylara ve kronolojik sıraya dikkat edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim ve tarih kavramına bakış açısı

Tarih Kur’an için önemli. İnsanlık tarihinin başlangıcı İslamiyet inancına göre Hz. Adem’le birliktedir. Hz. Adem’in dünyaya gönderilmesi aynı zamanda insan için; siyasi, sosyal, kültürel ve toplumsal değişikliklerin başlangıcı olmuştur. Bu zamandan sonra da günümüze kadar tarih aracılığıyla bazı bilgiler aktarılmıştır.

Hak ile batılın mücadelesi, Kuranı Kerim içerisindeki tarih kavramının esas unsurudur. Bu bağlamda, Kuranı Kerim ayetlerinde sıklıkla dünyaya daha önce gelmiş peygamberlere ve kavimlere atıfta bulunulur. Yani, geçmiş toplumlar çok yönlü ele alınır ve hitap edilen yeni kavmin anlatılan olaylardan ders çıkarması ve ibret alması beklenir.

Tarih Kur’an için neden önemli?

Tefsir, Kuranı Kerim açıklama veya yorumlama anlamlarında kullanılan dini bir kavramdır. Bu bakımdan tefsir ilmiyle, Kuranı Kerim ayetlerinin yoruma açık olan kısımları tarif edilir.

İslamiyet aleminde kabul edildiği üzere Kuranı Kerim ayetleri aralıklarla tebliğ edilmiştir. Zaten Kuranı Kerim, bu vasfıyla diğer semavi kitaplardan daha farklıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e nüzul edilen ayetler, genellikle belirli bir olay ya da durum üzerine indirilmiştir. Bu bakımdan ayetlerin tamamen anlaşılabilmesi ancak söz konusu olayla bilindiği zaman olur.

Tefsir sırasında yer verilen konular nelerdir? Müfessir, kelime anlamıyla tefsir imiyle uğraşan kişi demektir. Buna göre müfessirlerin büyük bir çoğunluğu yorumlama sırasında doğrudan ya da dolaylı olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatına yer vermiştir. Bunlar sırasında en fazla değinilen konularsa şu şekilde sıralanabilir: Mekkeli müşrikler ile Müslüman arasındaki mücadele, müşriklerle Müslümanlar arasında geçen konuşmalar, Bedir, Uhud ve Hendek Savaşı ile diğer gazveler, İslam Devleti’nin yapmış olduğu antlaşmalar.

Müfessirlerin yorumlama sırasında en başta Kuranı Kerim içerisinde yer alan bilgilerden faydalandığı bilinir. Ancak ayetler için tam olarak yorumlama yapılamadığı durumda hadis ve diğer tarih kaynaklarından faydalanılır. Buradan da anlaşılacağı üzere Kuranı Kerim açıklamaları bazı zamanlarda tarihi olaylar ile ilişkilendirilir.

Kuran’da yer alan Kasas Suresi ve tarih

Kasas Suresi, Kuranı Kerim içerisinde yer alan 28. suredir. Surenin ismi içerinde bahsi geçen kıssalardan gelir. Bu kıssalar, daha önce yeryüzünde bulunan bazı toplulukları anlatır. Bu ayetlerden birinde, “Musa, ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada, biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine yumruk vurup ölümüne sebep oldu; sonra şöyle dedi: ‘Bu şeytanın işidir; gerçekten o ayartıcı ve apaçık bir düşman!” (Kasas Suresi, 16. Ayet) buyrulur.

İlgili ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere Kuranı Kerim, anlayanlara tarihten bazı bilgiler verir. Bu bakımdan hem Kuranı Kerim içerisinde hem de Kuranı Kerim yorumlama sırasında tarihten faydalanılır. Allahü Teala tarafından Hz. Muhammed’e tebliğ edilen ayeti kerimeleri hakkıyla anlayabilmenin en güzel yolu, ayeti nüzul ettiği dönemin şartlarına göre değerlendirmektir. Zaten tefsir alimleri de bu konuda oldukça hassasiyet gösterirler.