Meleklerin Görevi Nedir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor

İslam’da meleklerin görevi nedir? Hıristiyanlıktaki melek anlayışı ile İslam’daki melek anlayışı arasındaki farklar nelerdir? İslam inancında melekler, Allah’ın kendilerine ilettiği emirleri yerine getirmekle yükümlü olan ve nurdan yaratılmış varlıklardır. Dinimizde bu ruhani varlıklara inanmak, imanın 6 şartı arasında yer alır.

Melekler konusuna Kur’an-ı Kerim’de yer verildiği görülür. Meleklerin görevleri nelerdir? Bu bağlamda, bir ayette meleklerden şu şekilde bahsedilir:

“Allah’ın elçisi ve müminler, Rabb’inden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberine inandılar. O’nun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır dediler.” (Bakara Suresi, 285. Ayet)

Meleklerin görevi nedir? İnsanlardan farkları nedir?

Melekler, insanlarla karşılaştırıldığında tamamen farklı nitelikler taşıyan manevi varlıklardır. Buna göre melekler nurdan yaratılmışlardır ve sürekli ibadet ederler. İnsanlarda yer alan; yeme, içme, uyuma ya da yorgun düşme gibi özellikleri taşımazlar. Cinsiyet kavramları yoktur ve evlenmezler. Her birine verilen görev farkıdır ve bunu yerine getirirken de asla yorulmazlar.

İslamiyet’te yer alan büyük melekler ve görevleri nelerdir? İslam inancında bilinen 4 büyük melek vardır. Vazifeleri aşağıda detaylıca sıralanan 4 büyük melek; Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil (a.s) olarak bilinir. İşte 4 büyük melek ve görevleri:

4 büyük melek; Azrail (a.s): Ölüm meleği olarak bilinir ve eceli gelen kişilerin ruhlarını teslim alır.

4 büyük melek; Mikail (a.s): İnsanların dünya üzerindeki rızıklarını dağıtmakla yükümlüdür. Aynı zamanda doğa olaylarını da düzenler.

4 büyük melek; Cebrail (a.s): Cibril olarak da anılır. Görevi Allah’ın hüküm ve emirlerini peygamberlere tebliğ etmektir.

4 büyük melek; İsrafil (a.s): Kıyamet günü geldiğinde dünya yaşamının bittiğini işaret eden sura üflemekle görevlidir.

Dört büyük melek dışında…

İslamiyet’te 4 büyük melek dışında görevleri bilinen diğer meleklerde bulunur. Bunlardan Kiramen ve Katibin, her insanın sağ ve sol tarafında bulunur. Bu meleklerin görevleri insanın yapmış olduğu iyi ve kötü tüm işleri yazmaktır. Münker ve Nekir ise kabre giren insanın ilk sorgusunu yapar. Rıdvan, cennetteki meleklerin başı; Malik ise cehennemdeki meleklerin başıdır. Hazin hem cennet hem de cehennem bekçisi olarak bilinir. Cehennemde çekilecek azaptan sorumlu melekler ise Zebaniler olarak isimlendirilir. Bunların toplamda 19 tane oldukları bildirilmiştir. Mukarrabun ve İlliyyun melekleri Allah’ın nezdinde üstün mevkilere sahip meleklerdir. Hafaza, insanın önünde ve arkasında bulunurken; Muakkibe de insanları korumakla vazifelendirilmiş melektir.

Hristiyanlıktaki melek anlayışı ile İslam’daki melek anlayışı arasındaki farklar nelerdir? Hristiyanların kutsal kitabında melekler Tanrı tarafından; haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılan varlıklardır. İslam’da olduğu gibi burada da melekler ruhani varlıklar olarak kabul edilirler. Hristiyanlık inancında melekler hem Tanrı hem de Mesih tarafından yaratılmış, ancak etten ve kemikten olmayan varlıklardır. Ancak meleklerin insan suretine girebildiğine inanılır.

Kutsal Kitap içerisinde anlatılana göre melekler, insanı korumakla ve Tanrı’nın verdiği hükümlerde aracı olmakla görevlidir. Bu görevler, İslam’daki Cebrail ve Muakkibe meleklerini andırır. Ancak Hristiyanlıkta “düşmüş melek” tanımlamasına yer verilir. Bu tanımlamaya göre, cennette Tanrı’ya itaat etmeyen melekler düşmüş olarak nitelendirilir. Bu tanımlamaya girmeyenler ise “seçilmiş” olarak anılır.

Diğer dinlerde nasıl işlenir?

Hristiyanlıkta yer alan meleklerin sayısız sayılabilecek kadar çok olduğu görülüyor. Bu bağlamda Kutsal Kitap’ta yer alan bazı ifadeler bu varlıkların büyük bir kalabalığa sahip olduğunu gösterir. Meleklerin sayısına ilişkin verilen ifadeler ise şu şekildedir: “Tümenden fazla.” (Mat. 26:53) “Binlerce binler on binlerce on binler.” (Dan. 7:10)

Hristiyanlık ve İslamiyet’te inancında meleklerin; haberci olduğu, insanları koruduğu ve farklı görevler üstlendiği ortak bir noktadır. Her iki dinde de Cebrail ve Mikail’den bahsedilir. Bu ruhani varlıklar hakkında varılan diğer görüşler ise birbirinden oldukça farklıdır.