Merhametli Babalar Sağlıklı Toplumun ve Ailenin Harcıdır

Aile Contributor
dreamstime_s_97405303

Merhametli babalar… Merhamet daha çok annelere özgü bir kavram olarak görülür; bu yüzden baba ve merhamet duygusu çoğunlukla birlikte anılmaz. Yaygın anlayışa göre baba, aile içerisinde otoriteyi sağlamakla yükümlüdür. Ancak, disiplinli ya da otoriter olmak merhametsiz olmak değildir. Merhamet herkesin iyiliğini istemek ve onlara yardım etme duygusu ile hareket etmektir. O halde neden bu duyguyu en çok sevdiğimiz varlığımız çocuklarımızdan esirgeyelim? Merhametli ve vicdanlı olmak yalnızca kadınlara özgü bir davranış mıdır? Kadın erkek her Müslümanın sahip olması gereken özellikler değil mi bunlar? Katı, saldırgan, dediğim dedik, acımasız, sevgisiz baba aynı özelliklere sahip çocuklar yetiştirmez mi? Çocuklar önce anne ve babalarını model alarak öğrenmez mi?

Merhamet, sevgi, hoşgörü ve şefkat gibi duygular ebeveynlerin davranışlarından başlayarak, çocuklara yerleşir. Ebeveynlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı sevgi dolu, saygılı ve anlayışlı olması; aile içerisinde olumsuz duygulardan uzak kalınması çocuklarda merhamet duygusunun gelişmesinde önemli rol oynar. Bu tek başına annenin üstleneceği bir sorumluluk değildir. Bir çocuk için anne ne kadar önemli bir figürse baba de en az onun kadar belki daha da fazla öneme sahiptir. Çünkü geleneksel erkek egemen toplumlarda ailenin sorumluluğu daha çok babadadır. Bir babanın eşine karşı olan tutum ve davranışları çocuklar için tüm yaşamlarını etkileyecek kodlamalar içermektedir. Merhametli babalar eşlerine ve çocuklarına karşı sevgi dolu, anlayışlı, duyarlı ve saygılı olduğu ölçüde sorumluluklarını da yerine getirmiş olacaktır.

Merhametli olmak her zaman kazandırır

Baba, çocuğa yönelik şefkatli, ilgi ve güvene dayalı ilişki boyutuyla kalben ve zihnen çocuğun hayatına katkı sağlar. Merhamet duygusu, çocuğun yanlışlarına karşı toleranslı olunması, onların Allah’ın bir emaneti olarak görülüp ihmal ve istismardan korunması, çocuğun duygu dünyasına karşı hassas olunması ile geliştirilir. Çocuğun eğitim ve terbiye süreci ile ilgilenmek, onun sağlam ve erdemli bir kişilik geliştirmesi baba için en önemli sorumluluk alanı olmalıdır.

Her insan merhamet duygusuna, kendi geçmişi ve çocukluğunda gözlemlediği ya da yaşadığı oranda sahip olur. Öfkeli, şiddete eğilimli ya da sabırlı ve anlayışlı duygu durum yapısından hangisine sahip olacağı, babanın yetiştiği aile ortamı ve sosyal çevresiyle doğrudan ilintilidir. Kendi çocukluğunda merhamet gören, merhametli olmanın bir erdem olduğunu öğrenen baba, çocuklarına da aynı şekilde yönelir. Merhamet nesilden nesile duygular ve davranışlarla aktarılan öğrenilen bir erdemdir. Bu sebeple merhametli baba yetiştirmek ailenin topluma ve insanlığa karşı en kutsal görevidir.

Aile içi ilişki ve iletişimin niteliği, çocuğun psiko-sosyal ve duygusal gelişiminde çok önemlidir. Baba, aile içerisinde merhametli, anlayışlı, şefkatli ise çocuk, geliştirdiği sağlıklı kişilik yapısıyla dış dünyaya karşı güven ve cesaret duygusu edinir. Duyarlı, şefkat ve güven içeren tavrı ile baba, çocukların özgüven kazanmasında oldukça etkilidir. Merhamet, anlayış, sevgi, saygı aile içinde huzurun tesis edilmesinde en güçlü temel değerlerdir.

Merhametli babalar iyi birer rol modeldir

Baba algısı çocukların dünyasındaki erkek profilinin şekillenmesinde oldukça önemlidir. Erkek çocuklar edinecekleri babalık rollerini; kız çocuklar ise gelecekteki eş seçimini babalarından öğrendikleri değerlerin uzantısında belirleyeceklerdir. Şefkat, merhamet yerine baba şiddeti gören çocuklar, bir yandan korku ve öfke biriktirirken diğer yandan da erkeklerin öfkeli, saldırgan ve başkalarına zarar veren insanlar olduğu inancını geliştirirler.

Baba figürünün bir bütün olarak aile içerisindeki rolü, çocukların psikolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi açısından son derece önemlidir. Sağlıklı bir baba profilinden mahrum olarak büyüyen çocukların hayata yönelik algılarında, ümitsizlik ve çaresizlik duyguları baskındır. Bu duygularla yoğurulan çocuklar yetişkin olduklarında ya ezilen, eşinden şiddet gören kadınlar olarak ya da eşine, çocuklarına şiddet uygulayan merhametten yoksun erkekler olarak karşımıza çıkarlar. Kadına yönelik şiddettin bu yüzden günümüzde toplumu sarsan konuların başında geldiği unutulmamalıdır.