Kalbin Mühürlenmesi Ne Demek?

İslam Contributor
dreamstime_s_173580877

Müminin en büyük korkusu; kalbin mühürlenmesi ne demek? Yüce Rabbimiz ile mümin arasında ilahi muhataplık ilişkisinin bulunduğu kalp, Kur’an-ı Kerim tabiri ile mühürlenmesinden, kararmasından korku duyulan endişe edilen manevi cevherimizdir. Bu cevheri parlatmak ya da karartıp mühürlenmesine sebep olmak mümin kişinin iradesiyledir. İnsanı insan yapan, kavrama, düşünme, idrak etme, karar verme ve hakikati bilmesi kalp ile olur. Diğer canlılardan ayrıldığımız, insani ve dini duygularımızın merkezidir. Kalp, yüce Rabbimiz tarafından, anlamamız, öğüt almamız, idrak etmemiz için sorumlu tutulmuştur. Değişkendir.

İlahi cevherimiz kalp, iyilik ile parlar, kötülük ile kararır bu hali değişken olduğunu gösterir. Duyguların, düşüncelerin, inançların değişmesi ile İyi de düşünür kötü de. Kur’an’da, Allah’ın kişi ile kalbi arasına girdiği belirtilir. Bu tebliğ, insanın idrak sınırlarını zorlayan, nice İslam düşünürünü düşüncelere gark eden, derinliği olan bir Kur’an- ı Kerim tabiridir. İmanın beşiği kalp, samimiyetle iman etmenin, tasdik etmenin, huzur bulmanın, takvanın mekanıdır.

Nefsimizle mücadele nasıl olur?

Yüce Rabbimiz kalplerimizi kaynaştıran, hidayet veren, şefkatli ve merhametli kılandır. Fıtratta iyi olan mümin bir kalp, imtihan alanı olan dünya evinde iradeyle yönetilir. Amellerimiz kalp iledir. En kuvvetli düşmanımız nefsimizle mücadelede kalp evirilip çevrilir. Hidayet üzerine sabit kılınması için alemlerin Rabbine yalvarmak mümin kişi için bu sebeple önemlidir. Çünkü kalp, Rahmani duyguların da şeytani duygularında mekanıdır. İlham da vesvese de kalpten zuhur eder. Kalp İslam dininde büyük öneme sahiptir. Zira imanın da inkarın da mahalli kalptir. Bakara suresi doksan yedinci ayet, Şuara suresi yüz doksan dördüncü ayetlerde muhteşem bir ifade ile sonsuz Kerem sahibi Allah’ın Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamberimizin kalbine indirildiği bildirilmektedir. Çok anlamlı bu ayetler, imanın kalple tasdiki şartı için birer delil niteliğindedir.

Şuara suresi seksen dokuzuncu ayette Allah’ın huzuruna temiz bir kalple çıkanların kurtuluşa ereceğinden bahsedilirken, Saffat suresi seksen dördüncü ayette Hz. İbrahim’in tertemiz bir kalple geldiğinden bahsedilmiştir. Temiz bir kalp mümin için Rabbi ile konuştuğu, idraki ölçüsünde, itaat, şükür ve dua ettiği huzur bulduğu tek mecradır. Temiz bir kalp ile gözden süzülen gözyaşları alemlerin Rabbinin Rahmet denizinden mümin kalbine armağan edilen birer damladır. Peki ya kalbin mühürlenmesi ne demek?

Tasavvufta kalbin gayb dünyasına açılan bir penceresi vardır. Buna kalp gözü denir. Bu pencere günahlar, kötü düşünceler, kötü ameller ile kirlenmiş ise kalp gözü kapanır. Kalp gözü penceresinden iman ışığı kesilince ilham yerini vesveseye bırakır. Akılla düşünen insan son sözü kalbi verir. Akıl ile kalp bağlantılı fakat aynı değildir. Akıl düşünmenin, öğrenmenin, kalp duyguların mekanıdır. Metafizik konularda akıl sınırlı kalırken kalp, hissi alemde sezgileri ile daha güçlüdür.

Nurlu kalpler nasıldır?

Kur’an-ı Kerim’de bazı kalplerin nurlu, bazı kalplerinse katı ve mühürlü olduğundan bahsedilir.  Bakara suresi yedinci ayette kalpleri ve kulakları mühürlenerek azaba uğratılacaklar haber verilmiştir. Bu bir sonuçtur. Çeşitli ayetlerde kalp mühürlenmesine sebep olarak; Allah’ a verilen sözün bozanlardan, Allah’ın ayetlerini inkar edenlerden, peygamberleri haksız yere öldürenlerden, inanmayan kafirlerden bahsederek Allah tarafından kalplerinin mühürlendiği bildirilir. Öyleyse mümin kişinin hayatını kuşatması gereken korku Allah’ın rahmetinden kovulma korkusu olmalıdır. Mümin kişi, her amelin, her düşüncenin Allah’ın rızasına uygun olup olmadığını akıldan çıkarılmamalı, kalp dünyası vurdumduymazlık, aymazlık içinde çırpınan bir deniz değil, bu korku ile ürperen, Allah’ı anmakla huzur bulup sakinleşen bir derya olmalıdır.

Yüce Rabbimiz kendinden bir nimet ve hikmetle her insanın fıtratında kalbine iman nurunu vermiştir. Ömür, insana bu kalp nurunu korku ile korumak ya da tam bir aymazlıkla yaşayıp, kalbi karartıp mühürletmek seçimlerini sunan imtihan süresidir. Bu imtihan süresince iyi bir kalple Allah’ın huzuruna gitme çabası sonucu huzura erilecek, nurunu kaybetmiş körelmiş kalplerse sonsuza kadar yüce Rabbimiz tarafından mühürlenmiş, artık iman ışığını alamaz hale gelmiş olacaktır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.