Hz Muhammed’in Mucizeleri Neler?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
ray-hennessy-YCh5-MpB6C8-unsplash
Fotoğraf: Ray Hennessy-Unsplash

Allah tarafından tebliğ ile görevlendirilen peygamberlerin bazı mucizeler gösterdiğine şahit olunur. Hz Muhammed’in mucizeleri konusuna gelince; Peygambere farklı mucizeler verilmesinin sebebi, onların bu mucizeler ile insanlara peygamberliklerini kanıtlamalarıdır. Konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de farklı kısaslar anlatılır. Bu bağlamda bir ayette şu şekilde buyrulmuştur:

“Musa dedi ki: ‘…Size Rabb’inizden açık bir delili getirdim.” (Araf Suresi, 105. Ayet)

Bu ayetin tefsiri incelendiğinde Firavun’un Hz. Musa’dan bir mucize istediği ve bunun üzerine Hz. Musa’nın da bir delil ile geldiği anlaşılır. Bu bağlamda, Hz. Muhammed de türlü mucizeler sergilemiş bir peygamberdir. Kendisinin mucizelerinin hem sayı hem de derece bakımından diğer peygamber mucizelerinden üstün olduğu görülür.

Hz Muhammed’in mucizeleri ve Kur’an-ı Kerim mucizesi…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hem akli hem de hissi bazı mucizeler göstermiştir. Bu kapsamda onun en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim olarak kabul edilir. Konuyla ilgili Rabb’imiz Kur’an’da şöyle buyurur:

“Onlar hala, ‘Rabb’inden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi?’ diyorlar. De ki: ‘Mucizeler yalnız Allah’ın katındadır; ben sadece bir uyarıcıyım.’ Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu?” (Ankebut Suresi, 50 ve 51. Ayet)

Hz. Muhammed dönemindeki inkarcılar hem iyi hem de kötü bazı niyetlerle Hz. Muhammed’in de kendinden önceki peygamberler gibi mucizeler göstermesini isterdi. Bunun üzerine indirilen ayetlerde Kur’an-ı Kerim’in başlı başına bir mucize olduğuna dikkat çekilmiştir. Buna göre peygamber efendimizin mucizeleri arasında en büyüğü kendisine indirilen kutsal kitap ve Allah’ın sözleridir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in İsra ve Miraç Mucizesi. “Gece yürütmek” anlamında kullanılan İsra aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de geçen bir surenin de ismidir. Bu bağlamda surenin ilk ayetinde “Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid’i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir.” (İsra Suresi, 1. Ayet) buyrulur.

Miraç olayı nedir?

Miraç olayı, Hicret’ten yaklaşık bir buçuk yıl önce vuku bulur. Burada Peygamber Efendimiz Allah’ın huzuruna yükselir ve kendisine cennet ile cehennemden bazı görüntüler gösterilir.

Ayın ortadan ikiye yarılması mucizesi: Kur’an-ı Kerim’de ayın ortasından ayrılması bir kıyamet işareti olarak nakledilir. (Kamer Suresi, 1-4. Ayet) Peygamber Efendimiz’in göstermiş olduğu bu mucize aynı zamanda Şakkı Kamer olarak da anılır. Buna göre, Kureyş’in önde gelenleri bir gün toplanırlar ve Hz. Muhammed’den bir mucize göstermesini isterler. Bu isteğin Peygamber Efendimiz’e iletildiği zaman, kendisi ay ışığı altında bir toplantı yapıyordu. Bunun üzerine Hz. Muhammed elini Ay’a karşı kaldırır ve Ay ortadan ayrılır. Bu olay Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Vakit yaklaştı ve Ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip ‘Bu öteden beri bilinen bir sihirdir.’ derler.” (Kamer Suresi, 1 ve 2. Ayet)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in diğer mucizeleri nelerdir? Kur’an-ı Kerim, Şakkı Kamer, İsra ve Miraç olayı; Peygamber Efendimiz’in göstermiş olduğu en büyük mucizelerdir. Ancak, onun başka mucizeler gösterildiği de bilinir. Hz. Muhammed’in göstermiş olduğu diğer mucizeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Hz. Muhammed’in parmaklarından su akması

Rivayete göre, Hudeybiye’de bir gün susuzluk yaşanır. Halk, Peygamber Efendimiz’e su olmadığı için abdest alamadıklarını anlatır. Bunun üzerine Peygamberimiz elini su dolu bir kaba daldırır. Mübarek parmaklarından bundan sonra herkese yetecek kadar su akmaya başlar. Hudeybiyeliler bu sudan hem içer hem de abdest alırlar. (Buhari)

Yemeklerin bereketlenmesi: Hz. Muhammed’in olduğu yerde yemeğin bereketlenmesi ve çoğalması durumu da sıkça yaşanan bir mucizedir. Bu bağlamda kendisinin dua ederek az bir parça yiyecek ile on kişiyi doyurduğu bilinir. (Sahih-i Buhari)