Mescid-i Aksa’nın Önemi

Tarih Contributor
dreamstime_s_33434295

Mescid-i Aksa’nın önemi, İslam için çok önemli bir yerdedir. Kudüs; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple şehrin paylaşılamayan bir merkez olduğu yorumunun yapılması da mümkündür.

İlahi kaynaklı dinlerin her biri için kutsal sayılan alanlar Kudüs içerisinde dağılmış durumdadır. Bu alanların çizgisel olarak birbirinden ayrılamaması da Kudüs’ü tüm dinlerin başkenti yapmıştır.

İslamiyet açısından Kudüs ve şehrin önemi nedir? İslam inancında Kudüs şehrinin önemli sayılması pek çok sebebe bağlıdır. Bunlardan en önemlisi Peygamber Efendimiz’in mucizelerinden biri olan Miraç Hadisesidir. Buna göre, Hz. Muhammed, Miraç’a Kudüs sınırları içerisindeyken yükselmiştir.

 

Konuyla alakalı bir ayeti kerimede şöyle buyrulur:

“Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra Suresi, 1. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere Kudüs sınırlarında yer alan yer alan Mescid-i Aksa, Miraç Hadisesinin merkezidir.

Müslümanların kıblesi

Mescid-i Aksa’nın önemi, aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olmasıyla da öne çıkar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bazı hadislerinde bu mescidin ziyaret edilmesinin önemine vurgu yapıldığı da görülmektedir.

Yahudilik ev Hristiyanlık açısından Kudüs şehrinin önemi nedir? Yahudilik inancında Kudüs, fethedilen ve başkent olarak kullanılan bir merkezdir. Buranın fethi uzun yıllar beklendiği için Yahudilik açısından önemli kabul edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de de bahsi geçtiği üzere Allahü Teala, Hz. Musa önderliğindeki İsrailoğullarına bir kısım toprağı işaret eder ve buraya yerleşmelerini emreder. Vadedilmiş toprak olarak adlandırılan bu bölgenin günümüzde Filistin topraklarını kapsadığı düşünülür. Ancak İsrailoğulları bu sözü dinlemez ve tam 40 yıl bir çölde yaşamakla cezalandırılırlar. En sonunda Kudüs, Hz. Davud tarafından fethedilir ve Hz. Süleyman döneminde de Beytü’l Makdis olarak tanınan bir mabet inşa edilir.

Hristiyanlık inancında ise Kudüs, dinin doğduğu yerdir. Hz. İsa da burada doğmuş ve çarmıha gelinmiştir. Kudüs, Hristiyanlar için aynı zamanda Hz. İsa’nın geri döneceğinin de bir müjdeleyicisi olarak kabul edilir. Şehrin sınırlarında bulunan Kutsal Kabir Kilisesi ise Hristiyanlar için hac ibadetinin gerçekleştirildiği bir alandır.

Mescid-i Aksa’nın önemi nedir?

Şehir içerisinde yer alan kutsal alanlar sebebiyle Kudüs nüfusunda Yahudi, Hristiyan ve Müslüman grupların varlığından söz etmek mümkündür. Bu bağlamda yapılan son araştırmalar şehrin doğu ve batı bölümündeki toplam nüfusun 919.000 olduğuna işaret etmektedir. Bu rakam içerisinde yer alan Müslümanların sayısı ise toplam nüfusun yaklaşık %38’ine denk gelmektedir.

Kutsal mekanlar açısından Kudüs sınırlarında neler bulunur? Kudüs, semavi dinler arasında çekişmeye sebep olabilecek kadar çok sayıda kutsal mekana sahiptir. Bu mekanlardan en önemlileri ise şu şekilde sıralanabilir: Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa, Kutsal Kabir Kilisesi, Ağlama Duvarı, Zeytin Dağı.

Genellikle Mescid-i Aksa ile karıştırılan Kubbet-üs Sahra hem Müslümanlar hem de Yahudiler için değerli bir konuma sahiptir. Emeviler döneminde inşa edilen bu yapının en dikkat çekici yanıysa altın sarısı rengindeki büyük kubbe. Mescid-i Aksa da tam olarak Kubbet-üs Sahra’nın yanında yer almaktadır. Bu mescid, aynı zamanda dünyanın en ünlü dini yapılarından biridir.

Zeytin Dağı’nın önemi nedir?

Kutsal Kabir Kilisesi ise Hristiyanlar için kutsal sayılan mekanlardan biridir ve Hz. İsa’nın burada göğe yükseldiğine inanılır. Zeytin Dağı da Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce bulunduğu bölge olarak kabul edilir.

Ağlama Duvarı, Kudüs için önemli simgelerinden biridir. Yapı, Musevi mahallesi sınırlarında bulunur ve çevresinde sürekli ibadet eden birilerine rastlanır. Ağlama Duvarı’nın en belirgin özelliği ise kadın ve erkeklere ait farklı ibadet alanlarından oluşmasıdır.

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.