Semavi Dinler ve Kitapları Nelerdir?

Tarih Contributor
Ağaç, yaprak ve çieçkelerle kaplı yol, manzara.

İbrahimi dinler olarak da bilinen semavi dinler ve kitapları toplamda üç tanedir. Bu bağlamda, semavi dinlerin ortak noktası tek bir yaratıcı ve onun üstün sıfatlarına inanılmasıdır. İslami literatürde semavi ve İbrahimi dinlerin kimi zaman birbirinden ayrı tutulduğu görülür. Bu noktada İslam inancında Hz. Adem’in gelişiyle başlayan ve tek tanrıya inanan tüm dinler semavi olarak isimlendirilir.

Semavi dinler ve diğer tek tanrılı dinler arasında ufak bir ayrım söz konusudur. Buna göre, semavi dinler kendinden önce ve sonra gelen diğer dinlerin peygamberlerine de saygı duyarlar.

Büyük semavi dinler ve kitapları nelerdir?

Dünya üzerinde kabul gören üç semavi dinler ve kitapları vardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olarak sıralanan bu dinlerin tümü temelini Hz. İbrahim’e dayandırır. Bu bağlamda Yahudiler ve Hristiyanlar için Hz. İbrahim’in en küçük oğlu İshak değerlidir. İslam açısından ele alındığındaysa Hz. İbrahim’in en büyük oğlu olan İsmail önem arz eder.

Kutsal olma bakımından peygamberlere indirilen 4 ilahi kitap bulunur. Bunlardan ilki Hz. Musa’ya indirilmiş olan Tevrat’tır. İkincisiyse Hz. Davut’a indirilen Zebur’dur. Hristiyanlık için kutsal sayılan İncil Hz. İsa’ya, Müslümanlara indirilen son kitap Kur’an-ı Kerim ise Hz. Muhammed’e indirilmiştir.

Din tebliğ edilerek peygamber gönderilme sebebi nedir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetlerde Allahü Teala’nın insanı yaratma sebebi açıkça belirtilir. Konuyla ilgili bir ayeti kerimedeyse şöyle buyrulur:

“Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi, 56. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere insanın dünya yaşamındaki tek gayesi iman etmektir.

Ancak insan aklı çoğu zaman yaratılma sebebini tek başına anlayamaz. Bunu anlasa bile nasıl iman etmesi ve nasıl ibadet etmesi gerektiğini çözemez. Bu sebeplerden ötürü kavimlere belirli aralıklarla peygamber gönderilmiştir. Peygamberler; ilahi yolla gelen emirleri tebliğ etmiş, gerektiğinde açıklamış ve toplumdaki huzur halinin devamlı olması için çalışmıştır.

Semavi dinler hangi benzer özellikleri taşır?

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam; bazı noktalarda birbirine benzer yönler taşırlar. Bu benzerliklerden ilki ibadetlerle ilgilidir. Bu bağlamda, her üç dinin de ibadet zorunluluğu vardır. Ancak Yahudilik ve Hristiyanlıkta ibadet haftalık olarak yapılırken, Müslümanların günlük olarak yaptığı bazı ibadetler vardır.

Her 3 dinin haftanın bir gününü dini tatil olarak kabul görmesi de yine benzer sayılan özelliklerdendir. Buna göre; Yahudiler Cumartesi, Hristiyanlar Pazar ve Müslümanlar da Cuma gününü haftalık tatil günü olarak kabul ederler. Bu günlerde yoğun bir biçimde ibadet edilir.

Kudüs’ün tüm semavi dinler açısından kutsal sayılması da bu dinlerin ortak noktasıdır. İslami açıdan Kudüs’ün çok sayıda önemi vardır. Buna göre, Müslümanların ilk kıblesi bu şehirdir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in göstermiş olduğu mucizelerden biri de burada gerçekleşmiştir. Miraç Hadisesi’ne tanıklık eden Mescid-i Aksa Kudüs’te yer alır.

Şehrin Yahudiler açısından önemi, büyük kral Davud’un Kudüs’ü başkent olarak inşa etmesi ve ilk tapınağın da burada yapılmasıdır. Hristiyanlar için de Hz. İsa’nın burada çarmıha gerilmiş olması inancından dolayı değerlidir.

Yani, dünya Hz. Adem’in yeryüzüne ayak basmasından sonra türlü dinlerin doğuşuna ve yıkılışına şahitlik etmiştir. Bunlar arasında günümüze ulaşan ve en yaygın olan dinler ise; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’dır. Allahü Teala zaman içerisinde insanları kulluk etmeleri yönünde defalarca uyarmış, bunun için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Bunlar arasında en sonuncu olan da dinimiz İslam ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.